Głównej zawartości

Komunikat alertu

Jak zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy?

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od 27 maja 2013 r. istnieje możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.praca.gov.pl.

Internetowa rezerwacja terminu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (PREREJESTRACJA)

Istnieje  możliwość uprzedniego przekazania do powiatowego urzędu pracy wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. Wówczas powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy osoba chcąca zarejestrować się jako poszukujący pracy nie stawi się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

Ta procedura umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, co ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenie czasu, jaki osoby bezrobotne i poszukujące pracy spędzają w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.

Pamiętaj!

Status bezrobotnego lub poszukującego pracy nabywa się z dniem, w którym osoba zgłosi się do powiatowego urzędu pracy, poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane i złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

Ważne!

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa wyżej, rejestracji nie dokonuje się, a dane przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

Internetowa rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Z rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym 

                               albo

  • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W celu dokonania rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.

Internetowa rejestracja w powiatowym urzędzie pracy ma na celu zaoszczędzenie czasu, który osoby poszukujące pracy i bezrobotne standardowo poświęcają, oczekując na rejestrację w urzędzie pracy, jak również zaoszczędzenie czasu i środków potrzebnych na dojazd do urzędu.

Pamiętaj!

Status bezrobotnego lub poszukującego pracy nabywa się z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych bezpiecznych podpisów.

Przydatne informacje

Odpowiedzi na pytania związane z podpisem elektronicznym zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Z kolei szczegółowe informacje na temat uzyskania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej dostępne są na stronie epuap.gov.pl.

Nie będziesz mógł uzyskać statusu poszukującego pracy w powiatowym urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299)